بانک ملی ايران
 
         
    شماره شناسه / شماره دانشجويی :  
      شناسه واريز :  
      رقم کنترلی :  
         
         
     
  توجه : دانشجوی گرامی ، لطفا به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و با داشتن شماره حساب دانشگاه، شماره دانشجویی و شناسه واريز (شماره دالنشجويی + رقم کنترلی) می توانید شهریه خود را نقدا واریز نمایید. مبلغ واریزی به صورت اتوماتیک در حساب دانشگاه ثبت خواهد شد.